Bay lên nào...

Upload by Lawan • 5 lượt xem

Boss chỉ bay được tầm đó thôi vì con sen nó chỉ cao có thế thôi.