Bảy nổi ba chìm với nước non

Upload by Yumi • 571 lượt xem

Nhảy xuống thì chìm hay nổi?