Bệnh nhân xấu số gặp bác sĩ “gà mờ”

Upload by Kang Se Jung • 41 lượt xem

Tội nghiệp bệnh nhân xấu số vớ phải đội ngũ y bác sĩ quá nhiệt tình.