Chỉ sợ đồng đội ngu hơn bò

Upload by Uchiha • 1.665 lượt xem

Đồng đội diễn cho khỉ thực hành làm cả nhóm hú hồn luôn.