Có những ngày bị sao quả tạ rơi vào đầu

Upload by Murasaki • 22 lượt xem

Đây gọi là đã đen lại còn lắm lông.