Một lần nghịch ngu

Upload by vunq • 15 lượt xem

Không biết trong giày có gì mà bất tỉnh nhân sự thế này?