Người phụ nữ tắm lâu nhất thế giới.

Upload by Vinh • 165 lượt xem

Không biết tắm gì mà lâu vậy? Hay trước đó chưa bao giờ tắm?