Những câu lừa dối kinh điển về cuộc sống ở đại học

Upload by Thu Haley • 67 lượt xem

Và tao đã từng đặt tất cả niềm tin vào những câu nói đấy.