Thích thể hiện là vào viện ngay

Upload by Kazuko • 9 lượt xem

Thể hiện thì vất vả mà kết quả lại chẳng ra gì.