Trong nhóm luôn có 1 đứa làm gì cũng fail

Upload by Kenna Nguyen • 759 lượt xem

Các mày nghĩ đến đứa nào đầu tiên?